BizTalk | แอพพลิเคชัน สำหรับสือสารภายในองค์กร
14869
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14869,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

About Us

         ปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีการสื่อสาร ที่ไม่สามารถวัดผลได้ชัดเจน เป็นเหตุให้ เกิดการสื่อสารที่ขาดคุณภาพจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ส่งสาร และผู้รับสารมี ความเข้าใจไม่ตรงกัน นำมาซึ่งการ ปฎิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพ

         จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานใช้เวลา 65% ไปกับการสื่อสาร และการอ่าน-ตอบ อีเมล์กินเวลาถึง 28% ของเวลางาน ทั้งหมดในแต่ละวัน

          เราจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชัน Biz Talk ที่จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นำไปสู่ การเพิ่ม Productivity ได้ถึง 20 – 25% เนื่องจากเรา สามารถ ลดเวลาการค้นหาข้อมูล ลดจำนวนอีเมล ลดการประชุมที่ซ้ำซ้อน ก่อให้เกิดกำไรที่มากขึ้น

Service

        ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่ใช้สื่อสารภายในองค์กรูปแบบใหม่โดยผ่านระบบมือถือ และ เว็บไซต์ ซึ่งสามารถสื่อสารได้ทั้ง ข้อความ รูปภาพ และมัลติมีเดียต่างๆได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน

Quality of News

มุ่งเน้นให้เกิดความสำเร็จในการสื่อสาร องค์กรกับพนักงาน มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการทำงาน

Encouragement

จากผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารจากองค์กร หรือผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ด้วยทัศนคติเชิงบวก สามารถกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างขยันขันแข็ง และมีความสุขในชีวิตการทำงานได้

Cost Saving

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำสื่อโฆษณาภายในองค์กรที่มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมากเกินความจำเป็น อีกทั้งยังไม่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน

Contact

บริษัท อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนเซาท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2991/34 ซ.ลาดพร้าว101/3 ถ.ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240

Tel : 086-3315641

Email : support@irac.co.th

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ